Veilig vluchten bij brand. Wat is de rol van de architect?


Iedereen herinnert zich nog de tragische brand in de Grenfell Tower in Londen op 14 juni 2017. Direct daarna is er in diverse media ontzettend veel te doen geweest over de toegepaste gevelbekleding van de toren. Het staat vast dat de toegepaste gevelbekleding, in combinatie met de onjuist aangebrachte fire-stops, de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de snelle uitbreiding van de brand. Maar wat ging er nog meer mis en wat is de verantwoordelijkheid van de architect?

Een veilig vluchtplan

De enige aanwezige vluchtweg bleek onvoldoende lange tijd rookvrij te zijn gebleven om het 24 bouwlagen tellende gebouw volledig te kunnen ontruimen. Dat het van groot belang is dat er tijdig gevlucht kan worden bij een calamiteit zal niemand in twijfel trekken. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het begint al bij de vraag ‘wie is er verantwoordelijk voor dat er een veilig vluchtplan wordt voorzien in een gebouw?’ De architect, de opdrachtgever, de eigenaar of toch de gebruiker?

De Nederlandse Woningwet

De Nederlandse Woningwet is duidelijk over de verantwoordelijkheid: een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het gebouw. De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van een gebouw. Dit betekent dat een gebouw in Nederland minimaal moet voldoen aan de voorschriften zoals deze gesteld worden in het Bouwbesluit en hiermee ook aan de eisen die gesteld worden brandveiligheid van het gebouw.

Veel wensen en eisen

Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw zal de verwachting van de opdrachtgever richting zijn ontwerpteam helder zijn: Hij wil een gebouw dat voldoet aan minimaal alle wettelijk geldende eisen, het moet bruikbaar zijn, mooi zijn en passend zijn bij de beoogde doelgroep. Al met al een hele opgave om alle eisen en wensen integraal in een ontwerp in te passen. Het inpassen van al deze wensen en eisen begint bij het ontwerp van de architect.

Brandveiligheid begint bij het eerste ontwerp

De architect is indirect verantwoordelijk voor de uiteindelijke brandveilige oplevering van een gebouw. Als er in een vroeg stadium rekening gehouden wordt met wettelijke eisen ten aanzien van de brandveiligheid, of wanneer een gebouw zich niet leent voor de standaard Bouwbesluit regels, met gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen zoals een vergroot brandcompartiment conform NEN 6060 en/of NEN 6079 normbepalingen, blijft de goedkeuring van het ontwerp daarna niet onnodig hangen op het brandveiligheidsconcept.

BouwQ biedt de BOUWQ360° brandveiligheidsscan. Hiermee is het mogelijk om het eerste schetsontwerp te toetsen, zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt of het ontwerp in overeenstemming is met de geldende wettelijke eisen zoals het Bouwbesluit, of de normbepalingen vanuit de NEN 6060 en/of NEN 6079 voor een vergroot brandcompartiment.

Voldoet uw schets aan de eisen voor brandveiligheid gebouwen?

Vereenvoudig de goedkeuring van uw bouwaanvraag met de BOUWQ360° brandveiligheidscan

Lees meer