Veilig vluchten. Eén vluchtroute voldoende?


In het artikel ‘Vluchtroutes. Noodzakelijk kwaad of design challenge?’ werd duidelijk dat het vroegtijdig opnemen van de benodigde vluchtroutes en de capaciteit van de vluchtroutes in het ontwerpproces uiteindelijk zorgt voor maximale creatieve speelruimte voor het ontwerp. Daarin werd ook aangegeven dat er meerdere soorten vluchtroutes zijn. Maar volstaat één vluchtroute voor de brandveiligheid van gebouwen en welke vluchtroute moet u gebruiken in het ontwerp?

Vluchtroutes in het Bouwbesluit

De mate waarin gebouwen brandveilig zijn is grotendeels afhankelijk van de manier waarop de vluchtroutes in het gebouw zijn geregeld. Het Bouwbesluit 2012 definieert een vluchtroute als volgt: ‘route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift.’

Eén vluchtroute voldoende?

Het geldende Bouwbesluit gaat ervan uit dat men voor de brandveiligheid van gebouwen in principe met één vluchtroute kan volstaan, waarbij men varieert in de zwaarte van de gestelde eisen aan de vluchtroute. Pas wanneer er een te groot risico ontstaat voor de aanwezige personen, zijn aanvullende vluchtroutes vereist. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er grotere groepen personen aanwezig zijn, of wanneer de vluchtroute naar het trappenhuis geblokkeerd kan zijn bij een calamiteit. Daarnaast speelt de hoogte van het gebouw een rol. In onderstaand diagram is voor de meest voorkomende gebruiksfuncties weergegeven welk type vluchtweg in deze gevallen volstaat:

Betekenis van de verschillende vluchtroutes

De verschillende typen vluchtwegen staan gelijk aan verschillende gradaties van veiligheid: de beschermde vluchtroute, de extra beschermde vluchtroute en de veiligheidsvluchtroute. Onderstaand worden de verschillende typen vluchtwegen verder uitgelegd met een verwijzing naar de brand- en rookklassen van de materialen die toegepast mogen worden in de verschillende vluchtwegen. Hierbij is de standaard ‘beschermde vluchtroute’ de route waaraan de minst strenge eisen gesteld worden en de ‘veiligheidsvluchtroute’ de route waaraan de meest strenge eisen gesteld worden. In een extra beschermde vluchtroute en een veiligheidsvluchtroute wordt geen brand verondersteld, dit betekent ook dat er beperkingen kunnen zijn aan het gebruik van deze ruimten.

Beschermde vluchtroute:
Dit gedeelte van een vluchtroute ligt buiten een subbrandcompartiment, maar binnen een brandcompartiment en voert uitsluitend door een verkeersruimte. Dit betekent dat een beschermde vluchtroute niet door een verblijfsgebied, functiegebied (nieuwe benaming voor het vroegere ‘verblijfsgebied niet bestemd voor het verblijven van personen’), toiletruimte, badruimte of technische ruimte mag lopen.

Extra beschermde vluchtroute:
Dit gedeelte van een beschermde vluchtroute ligt buiten een brandcompartiment. Dit betekent ook dat er een brandscheiding rondom deze route moet liggen. Dit is ook het type vluchtroute waarin geen brand wordt verondersteld.

Veiligheidsvluchtroute:
Dit is het gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet besloten ruimten. Het is de vluchtroute waaraan de meeste eisen worden gesteld. Ook in dit type vluchtweg wordt geen brand verondersteld.

Vluchtroutes en brandklassen van materialen

In onderstaande tabel (bron: Bouwbesluit 2012) is weergegeven aan welke brandklassen de materialen, grenzend aan binnenlucht, moeten voldoen. De rookklassen waaraan voldaan moet worden is rookklasse s2. Zowel de rookklasse als de brandklasse moet bepaald worden volgens NEN-EN 13501-1.

BouwQ biedt de BOUWQ360° brandveiligheidsscan. Hiermee is het mogelijk om het eerste schetsontwerp te toetsen met betrekking tot de vluchtroutes, zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt welke vluchtroute of vluchtroutes gehanteerd moeten worden en welke mate van creativiteit aanvaardbaar is voor de architect.

Meer informatie

Wilt u meer informatie om te bepalen of Technical Inspection Service iets voor u is?
Neem dan vrijblijvend contact op:

T 0499- 36 54 40
E info@bouwq.nl