Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Mei 2019

De private kwaliteitsborging is nu echt aan zet

Update 14 mei
Na drie termijnen en twee brieven van minister Ollongren heeft een meerderheid van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gestemd.

Update 9 april
Op 9 april is bekendgemaakt dat de derde termijn van de openbare beraadslaging over de de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)’ in de Eerste Kamer zal plaatsvinden op 23 april 2019.

Antwoord op schriftelijke vragen
Minister Ollongren heeft 25 maart de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer van 9 maart jl. over de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)’ beantwoord. Naar verwachting wordt de wet ter stemming gebracht vóórdat op 11 juni 2019 de installatie van nieuwe Eerste Kamer plaats zal vinden.

Aansprakelijkheid van gebreken
Vele vragen en opmerkingen die de leden van de Eerste Kamer op het wetsvoorstel formuleerden hebben betrekking op de wijziging die het wetsvoorstel aanbrengt in de verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer. Het wetsvoorstel regelt dat de aannemer na oplevering aansprakelijk is voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze niet aan hem zijn toe te rekenen.

De minister licht toe dat het nog steeds aan de opdrachtgever is om aan te tonen dat er sprake is van een gebrek. Pas dan is het aan de aannemer om te bewijzen dat een eventueel gebrek niet aan hem toe te rekenen is. In dat kader kan het ook van belang zijn of het ontwerp in opdracht van de opdrachtgever tot stand kwam en of de aannemer gewaarschuwd heeft voor fouten.

Overige behandelde vragen
In de brief van de minister wordt ook uitgebreid ingegaan op de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger, de gevolgen voor de leges, de proefprojecten, het bestuursakkoord en de relatie tussen werkzaamheden van gemeenten en kwaliteitsborgers.

Zonder wet geen duidelijkheid
Tot slot benadrukt de minister dat het met de wet beoogde stelsel voor veel partijen een andere manier van werken betekent, die de nodige inspanningen en investeringen vraagt. In de voorbereiding zijn door partijen al forse investeringen gedaan. Om defintief de omslag naar het nieuwe stelsel te kunnen maken, vragen marktpartijen duidelijkheid over de politieke wil om het nieuwe stelsel daadwerkelijk in te voeren.

(bron: Instituut Bouwkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Wat houdt de Wkb precies in, wat zijn de verdere gevolgen en welke stappen moet u nemen? BouwQ houdt u op de hoogte over de belangrijkste ontwikkelingen rondom de Wkb.

Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Meer informatie over BouwQ360° TIS kwaliteitsborging