Visie

Technische kwaliteitsborging als actieve aansprakelijkheidsverzekering

De bouwsector doorleeft ingrijpende veranderingen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Waar voorheen de overheid de verantwoordelijkheid had voor de technische kwaliteitsborging van bouwwerken, beperkt zij zich nu meer en meer tot een regulerende rol. Bouw- en Woningtoezicht heeft dus niet langer de taak om ontwerp- en bouwfouten op te sporen in het ontwerp en de uitvoering van een bouwproject.

 

Home  /  Over BouwQ  /

Visie

Eigenaar bouwwerk zelf verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de naleving van bouwvoorschriften is teruggelegd bij de private partijen. In de nieuwe situatie is de eigenaar van het bouwwerk verantwoordelijk. Vanaf de oplevering van het werk en gedurende de volledige gebruiksfase. Ook komen er steeds meer DB(F)(M)(O) contracten (Design, Build, Finance, Maintain & Operation) op de markt. Hier verschuift de technische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid eveneens en deze geldt bovendien voor een langere periode.

Verantwoordelijkheid aanvaarden met adequate kwaliteitsborging

Toch beseft lang niet iedere opdrachtgever of eigenaar de nieuwe eigen verantwoordelijkheid. Velen weten niet hoe ze kunnen borgen dat zij voldoen aan de geëiste technische kwaliteit van het werk. Dit gebrek aan kwaliteitsborging veroorzaakt een blinde vlek die een mogelijk kwaliteitsgebrek onopgemerkt laat. Als dan een technisch systeem niet voldoet aan de eisen of het functioneert niet zoals gevraagd, blijft dat onzichtbaar. Met als gevolg dat er kleine, grote of catastrofale schades en aansprakelijkheden kunnen ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden. Zo hebben ongecontroleerde constructieve veiligheidsaspecten al tot het bezwijken van het object geleid, met bijbehorende media-aandacht. Ook rond bijvoorbeeld waterdichtheid of brandveiligheid kunnen ongeborgde kwaliteitsaspecten dramatische gevolgen krijgen.

Kwaliteitsborging moet onafhankelijk en deskundig zijn

BouwQ vindt dat het essentieel is voor het borgen van technische kwaliteit van bouwwerken dat een reëel geacht kwaliteitsniveau gevraagd wordt. En dat vervolgens de gevraagde kwaliteit onbetwist zeker gesteld wordt. In de visie van BouwQ vraagt dat onafhankelijkheid en deskundigheid van de controleur. Alleen zo kunnen partijen die technisch of financieel betrokken zijn bij een bouwwerk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

BouwQ beschikt over het juiste instrumentarium

BouwQ zet hiervoor haar diepgaande, onafhankelijke en deskundige TIS diensten in. Maar ook andere vormen van dienstverleningen staan garant voor het zekerstellen van kwaliteit van bouwwerken. Zo kunnen bouwwerken opgeleverd en in gebruik genomen worden die hun functie voor de gebruiker gedurende de levensduur ervan goed, veilig en maatschappelijk verantwoord vervullen. Daarom vormen onbetwiste onafhankelijkheid en uitmuntende deskundigheid de kernwaarden die aan de basis van onze dienstverlening staan.