Private kwaliteitsborging

Home  /  Nieuws  /

Private kwaliteitsborging

Bevoegd gezag controleert, maar toetst niet langer inhoudelijk


De regels rondom het aanvragen van vergunningen voor bouwplannen gaan veranderen. Nu toetst het bevoegd gezag (vaak de gemeente) nog alle bouwplannen aan de bouwtechnische voorschriften voordat een vergunning wordt verleend en wordt na het verlenen van de vergunning toezicht gehouden op de naleving van de voorschriften.

In het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging zoals het in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voorzien, beperkt de inhoudelijke toets van de gemeente zich tot de regels voor welstand, ruimtelijke aspecten en veiligheid van de omgeving van het bouwplan. De vergunninghouder zorgt er samen met zijn aannemer en adviseurs voor dat aan de technische eisen wordt voldaan en wordt door de wet verplicht een gecertificeerde kwaliteitsborger, zoals BouwQ, in te huren die erop toeziet dat aan de regels van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. De werkwijze waarop deze controle en toezicht gebeuren, is vastgelegd in een zogenoemd instrument voor kwaliteitsborging, bijvoorbeeld Technical Inspection Service (TIS). Vooruitlopend op de wet voert BouwQ reeds voor meerdere gemeenten de bouwplantoetsing uit, omdat de capaciteit bij de gemeenten al is teruggebracht.

Bij de vergunningaanvraag geeft de opdrachtgever aan het bevoegd gezag door in welke risicoklasse het bouwwerk valt, welk instrument hij wil gebruiken en welke kwaliteitsborger dat instrument gaat toepassen. Het bevoegd gezag toetst niet meer inhoudelijk aan bouwtechnische voorschriften, maar controleert of de opdrachtgever werkt met een toegelaten, geschikt instrument en een onafhankelijke kwaliteitsborger.

Wat verandert er voor u als aanvrager / aannemer / adviseur?

Vrij keuze kwaliteitsborger

U bent niet langer gebonden aan de medewerkers van het lokale Bouw- & Woningtoezicht voor het beoordelen van uw bouwplan, maar u bent vrij om een keuze te maken voor een gecertificeerde kwaliteitsborger en het toegelaten borgingsinstrument dat het best bij u en uw bouwproject past. U kan u keuze mede bepalen op basis van:

  • Specifieke eigenschappen van het instrument (gekoppeld aan een verzekering of niet)
  • Kennis en ervaring van de kwaliteitsborger (referenties)
  • Enkel Bouwbesluitniveau of kunnen ook andere eisen worden beoordeeld?
  • Standaardoplossingen of maatwerk?
  • Sluit de werkmethodiek aan op uw bedrijfsprocessen?
  • Type bouwwerk
  • Eerdere ervaringen met een instrument of kwaliteitsborger.
Geen papieren toets vooraf, maar een gecertificeerd bouwwerk


Daar waar de gemeente nu nog voornamelijk gefocust is op het beoordelen van de stukken bij de bouwaanvraag, zal de kwaliteitsborger gedurende het hele ontwerp en uitvoeringstraject meelopen en wordt bij oplevering van het bouwwerk een certificaat uitgeschreven dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen. Vaak worden nog allerlei aanpassingen doorgevoerd na vergunningsverlening. In het nieuwe stelsel is het niet wat vooraf bedacht werd dat akkoord bevonden wordt, maar is het de as-built situatie die goedgekeurd wordt.

Enkel wettelijke voorschriften of ook privaatrechtelijke eisen

Alle instrumenten en kwaliteitsborgers moeten minimaal toetsen of voldaan wordt aan de wettelijke bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Voor vele bouwprojecten worden echter contractueel (privaatrechtelijk) hogere eisen gesteld dan de minimale wettelijke bepalingen uit het Bouwbesluit. Met BouwQ 360° TIS kwaliteitsborging wordt bij aanvang van een project eerst gezamenlijk vastgesteld welke aanvullende set van eisen u naast Bouwbesluitniveau gecertificeerd wilt hebben bij oplevering.