De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rondom de Wkb?

 • De Wkb was gepland in werking te treden op 1 januari 2021, samen met de Omgevingswet.
 • Op 17 april heeft minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd dat, als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet, de invoering van de Wkb ook wordt uitgesteld.
 • Minister Ollongren heeft op 20 mei in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is tussen het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat gelijktijdige inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is.
 • Op 12 november hebben de VNG en minister Ollongren een akkoord bereikt, waarmee de zorgen die de gemeenten hadden over de uitvoerbaarheid op een aantal onderdelen van de Wkb zijn weggenomen.
 • Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022.
 • Op 25 november heeft minister Ollongren antwoorden op Kamervragen over het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer gestuurd.

Volg ons op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe Wkb updates op deze pagina.

Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Neem contact op

Wat is het doel van de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door:

 • wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek waarmee de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument wordt versterkt;

 • een stelselwijziging naar een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

Wat verandert er in het Burgerlijk Wetboek?

De positie van particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt versterkt door de volgende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek:

 • aansprakelijkheid aannemer
 • informatieplicht aannemer
 • waarschuwingsplicht aannemer
 • consumentendossier
 • 5% regeling
Lees meer details over deze aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek.

Wat verandert er in het toezicht op de bouwregelgeving?

Vergunningaanvraag
Onder de Omgevingswet heet de vergunningsaanvraag voor een bouwwerk een 'aanvraag omgevingsplanactiviteit'. De gemeente beoordeelt deze aanvraag aan de geldende eisen vanuit het bestemmingsplan, welstand en overige ruimtelijke aspecten. Hierin worden eventuele risico's op of nabij de bouwlocatie (b.v. omgevingsveiligheid tijdens bouw of sloop) of maatwerkeisen in het lokale omgevingsplan (zoals hogere eisen voor energiezuinigheid, duurzaamheid, geluid, milieu) meegenomen. Als de bouwaanvraag aan al deze eisen voldoet, dan geeft de gemeente een omgevingsvergunning af.

De gemeente toetst de vergunningaanvraag echter niet meer op bouwtechnische aspecten (nu bouwbesluit; straks Besluit bouwwerken leefomgeving - Bbl). Deze zullen worden getoetst door een private kwaliteitsborger.

Risicobeoordeling
De kwaliteitsborger controleer of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische regels. Op basis van deze ontwerptoets wordt een risicobeoordeling uitgevoerd, gericht op die aspecten die er toe kunnen leiden dat het uiteindelijke bouwwerk niet voldoet aan de bouwtechnische regels. De eventueel door de gemeente gesignaleerde bijzonderheden vanuit de lokale maatwerk omgevingseisen (hogere eisen voor energiezuinigheid, duurzaamheid, geluid, milieu) of risico's (omgevingsveiligheid tijdens bouw of sloop) dienen hierin te worden meegenomen.

Borgingsplan
De aannemer dient te onderbouwen hoe hij tijdens de bouw zijn werkzaamheden en die van eventuele onderaannemers controleert om de gesignaleerde risico's beheersbaar te houden, zodat een bouwwerk wordt opgeleverd dat voldoet aan de bouwtechnische regels. De kwaliteitsborger maakt op basis hiervan een plan hoe hij tijdens de realisatiefase d.m.v. inspecties de kwaliteit van de aannemer gaat verifiëren. De geplande kwaliteitscontroles door de aannemer en de verificaties door de kwaliteitsborger worden gecombineerd in het borgingsplan, wat formeel wordt vastgesteld door de kwaliteitsborger.

Informeren van gemeente voor start bouw
Minimaal 4 weken voor start bouw dient er een bouwmelding gedaan te worden bij de gemeente. Bij deze bouwmelding dient de risicobeoordeling en het daarop gebaseerde borgingsplan met de gemeente gedeeld te worden, zodat die voor bijzondere situaties kan bepalen of extra informatie over of gemeentelijk toezicht tijdens specifieke bouwwerkzaamheden nodig is.

Bij de bouwmelding wordt de gemeente ook geïnformeerd over het instrument en de kwaliteitsborger die voor dit bouwproject ingezet zullen worden. De gemeente zal controleren of dit instrument en deze kwaliteitsborger gebruikt kunnen worden voor het type bouwwerk waarvoor de vergunning is aangevraagd.

Als bij de bouwmelding informatie ontbreekt of deze niet voldoet aan de gestelde eisen, dan is de bouwmelding onvolledig. In dat geval mag niet 4 weken later met de bouw gestart worden, maar moet eerst een nieuwe correcte bouwmelding bij de gemeente gedaan worden.

Als de vergunningaanvrager binnen de termijn van 4 weken geen signaal van de gemeente ontvangt dat de melding onvolledig is, dan mag met de bouwwerkzaamheden worden begonnen. Minimaal 2 dagen voor start bouw dient de gemeente geïnformeerd te worden over het moment dat de bouwwerkzaamheden zullen aanvangen. Op de bouwplaats moet een actuele planning van de data waarop specifieke bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd aanwezig zijn. De gemeente kan toezicht- en handhavende bevoegdheden inzetten als hieraan niet wordt voldaan, waaronder zo nodig het stilleggen van de bouw.

Vergunningstraject en bouwproces onder de Omgevingswet en Wkb.

Toezicht & handhaving door gemeente
De kwaliteitsborger neemt niet de taken van het bevoegd gezag over ten aanzien van het toezicht op de naleving en de handhaving van de bouwregelgeving. Deze taken en de bijbehorende bevoegdheden blijven op een gelijke manier als onder het huidige systeem bij de gemeente en zij kan zelf bepalen hoe zij daaraan invulling geeft. Als dat nodig is, dan kan de gemeente onderzoeken of er sprake is van een overtreding van de bouwtechnische regels en zo nodig handhavend optreden. De gemeente kan dit doen naar aanleiding van een melding van een kwaliteitsborger, op basis van signalen van derden of kan zelf op onderzoek uit door bijvoorbeeld de bouwplaats te bezoeken en extra informatie op te vragen bij de bouwpartijen. Indien nodig, kan de gemeente vervolgens handhavend optreden, waaronder zo nodig het stilleggen van de bouw.

De kwaliteitsborger moet de gemeente informeren indien hij tijdens de bouw tekortkomingen constateert die ertoe kunnen leiden dat het te realiseren bouwwerk niet aan de bouwtechnische regels voldoet, tenzij een afwijking tijdens het bouwen ongedaan kan worden gemaakt en dit vervolgens geen effect heeft op het uiteindelijk voldoen van het te realiseren bouwwerk aan de bouwtechnische regels.

Gereedmelding
Ten minste 2 weken voor de geplande ingebruikname van het gerealiseerde bouwwerk, dient het bouwwerk bij de gemeente gereedgemeld te worden. Zonder gereedmelding mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Bij de gereedmelding dient de aannemer een dossier bevoegd gezag aan te leveren. Naast informatie over de wijze waarop bij het bouwen rekening is gehouden met de in de risicobeoordeling genoemde risico’s, wordt in het dossier bevoegd gezag informatie opgenomen die inzichtelijk maakt dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regels en noodzakelijke informatie die niet te achterhalen valt, anders dan door destructief onderzoek. Deze informatie kan de gemeente gebruiken in het kader van haar toezichthoudende taak op de bestaande bouw.

Daarnaast zal de kwaliteitsborger een verklaring opstellen of er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regels. Bij deze verklaring wordt, voor zover van belang, ingegaan op de getroffen maatregelen om bouwtechnische risico’s te beperken of te voorkomen. De gemeente beoordeelt of het dossier bevoegd gezag en de conformiteitsverklaring van de kwaliteitsborger juist en volledig zijn (de gemeente voert geen inhoudelijke toetsing uit). Als dat het geval is, dan kan het bouwwerk in gebruik worden genomen.

Tijdlijn Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aanvaard. De Wkb zou volgens de oorspronkelijke planning op 1 januari 2021 in werking treden, maar op 20 mei jl. heeft minister Ollongren de Tweede Kamer voorgesteld dit uit te stellen naar 1 januari 2022. In onderstaande tijdlijn is te lezen welke voorbereidende stappen op de invoering van de wet al genomen zijn en welke stappen nog uitgevoerd moeten worden.

Bekijk de volledige tijdlijn
Wet Kwaliteitsborging

Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Wilt u ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger conform de regels van de Wet Kwaliteitsborging? Heeft u behoefte aan verificatie of uw organisatie klaar is voor de Wkb? Of zoekt u naar ondersteuning bij het aanpassen van uw interne processen en werkwijzen aan de eisen van deze nieuwe Wet?

Neem dan contact op! Onze experts helpen u graag verder in uw voorbereidingen op de Wkb.

Vul a.u.b. uw voornaam in

Vul a.u.b. uw achternaam in

Vul a.u.b. uw e-mailadres in

Vul a.u.b. uw telefoonnummer in

Vul a.u.b. uw organisatie in

Vul a.u.b. uw vraag of opmerking in

Server unavailable, please reload this page.

*verplicht

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag

Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen contact op te nemen.

Lees meer over Wkb

Wkb & BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging

Met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

 • Versnelling in het vergunningsproces: is nu al mogelijk met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging.
 • BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging heeft een bewezen performance: reeds ingeschakeld door gemeenten voor pilots.
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de Wkb.
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over:

Lees meer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

WKB

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Na drie termijnen en twee brieven van minister Ollongren heeft een meerderheid van de Eerste Kamer op 14 mei 2019 voor het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gestemd.

Lees bericht
WKB

Private kwaliteitsborging

Wat verandert er voor u met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en private kwaliteitsborging? Lees alles over de regels rondom het aanvragen van vergunningen voor bouwplannen.

Lees bericht

BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging projecten

Projecten

MTS Euro Products II - Maassluis

TIS

Bekijk project
Projecten

Warehouse Schiphol Tradepark

TIS

Bekijk project
Projecten

Amstel Next - Hettenheuvelweg

TIS

Bekijk project

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspecties tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.


Hartelijk dank voor je interesse in BouwQ.

Wij nemen spoedig contact met je op.